Vedtægter

Vedtægter for Telegrafhistoriske Samling / Militærhistorisk Samling Fredericias Venner (THSV)

§ 1 Navn og adresse
Stk. 1 Navn: Telegrafhistoriske Samling / Militærhistorisk Samling Fredericias Venner forkortet THSV.
Stk. 2 Adresse: Treldevej 110, 7000 Fredericia
Telefon: 72826190
E-mail: tgr-ktp-ths@mil.dk
Stk. 3 CVR.NR: 37647381
§ 2 Formål
Stk. 1 THVS arbejder for at fremme Telegrafhistoriske Samling / Militærhistorisk Samling Fredericia (THS) virke og bevarelse af den danske kulturarv.
Stk. 2 Dette sker ved at rejse økonomiske midler til brug for THS og forvalte disse.
§ 3 Medlemmer
Stk.1 Som medlemmer optages automatisk alle, der er opført på Føringsstøtteregimentets liste over personer registreret ved THS, samt andre, der ved ansøgning måtte ønske at støtte det under § 2 anførte formål.
Stk. 2 Ansøgning om optagelse rettes til foreningens bestyrelse.
Stk. 3 Anmeldelse om udmeldelse rettes til foreningens bestyrelse.
§ 4 Organisation
Stk. 1 THSV er organiseret i en bestyrelse og en generalforsamling
§ 5. Bestyrelse
Stk. 1. Bestyrelsen:

·         Forvalter indkomne fonds- og sponsormidler til THS

·         Forvalter indkomne THS driftsindtægter

·         Forestår betaling af THS investeringer og driftsudgifter.

Stk. 2 Bestyrelsen sammensættes af 4 medlemmer:

·         En formand, der altid er den af Føringsstøtteregimentet udpegede leder af THS.

·         En næstformand, som altid er lederen af THS køretøjssektion

·         En sekretær, som vælges for 2 år ad gangen på foreningens generalforsamling.

·         En kasserer, som vælges for 2 år ad gangen på foreningens generalforsamling

Stk. 3 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling en gang årligt.
Stk. 4 På generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen, efter indstilling fra bestyrelsen, 2 suppleanter til bestyrelsen, bilagsrepræsentant samt en suppleant for denne.

Ved utidig afgang af de af generalforsamlingen valgte medlemmer supplerer bestyrelsen sig selv ved de valgte suppleanter i forhold til disses valgte rangfølge.

Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter egen forretningsorden.
Stk. 6 Bestyrelsen fremlægger en årlig beretning på THSV generalforsamling. Beretningen omfatter en redegørelse for bestyrelsens aktiviteter og de resultater, der er opnået i det forgangne år samt et regnskab.
Stk. 7 Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal.
Stk. 8 Dagsorden og referater fra bestyrelsens møder fordeles til bestyrelsen og bestyrelsens suppleanter
 

§ 6

 

Generalforsamling

Stk. 1. THVS afholder generalforsamling en gang årligt. Generalforsamlingen er THSV øverste myndighed.
Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af februar måned.
Stk. 3. Generalforsamlingen varsles skriftligt via e-mail og indkaldes med 30 dages varsel.
Stk. 4. Generalforsamlingen:

·         Godkender bestyrelsens beretning og regnskab samt vedtægtsændringer

·         Foretager valg til bestyrelse og bilagskontrollant i henhold til § 5 på baggrund af bestyrelsens indstilling.

·         Foretager valg af suppleanter til bestyrelse og bilagskontrollant i henhold til § 5.

Stk. 5. THSV regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet udarbejdes af bestyrelsen og revideres af den af generalforsamlingen valgte bilagskontrollant.

Stk. 6. Generalforsamlingen gennemføres efter følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning herunder plan for kommende år.
 3. Godkendelse af evt. vedtægtsændringer
 4. Valg af sekretær
 5. Valg af kasserer
 6. Valg af suppleanter for sekretær og kasserer
 7. Valg af bilagskontrollant
 8. Valg af suppleant for bilagskontrollant
 9. THSV regnskab.
 10. Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.
 11. Fastsættelse af evt. kontingent.
 12. Eventuelt
Stk. 7. Afstemning sker ved håndsoprækning, men overgår til skriftlig afstemning, såfremt der fremsættes begæring herom. Sager afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 8. Referat fra generalforsamlingen skal være udsendt til foreningens medlemmer senest 30 dage efter generalforsamlingens afholdelse
   
§ 7 Økonomi
Stk. 1 Foreningen etablerer foreningskonti i en landsdækkende bank
Stk. 2 Formand, næstformand og kasserer er tegningsberettigede, idet dog formand og næstformand underretter kasseren forud for alle transaktioner.
§ 8 Foreningens ophør
Stk.1. Ophør af THSV besluttes på en generalforsamling,
Stk. 2. Ved THSV ophør overgår THSV aktiver og formue til Føringsstøtteregimentets Fond.

Nærværende vedtægter for THSV er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling 27. april 2016 og justeret ved ekstraordinær generalforsamlinger 18.maj 2016 og 27.februar 2019.

Erling Christensen                                Ib Johannes Bager

Formand                                            Næstformand

Comments are closed.