Generalforsamling

Telegrafhistorisk Samling / Militærhistorisk Samling Fredericia Føringsstøtteregimentet

Årsberetning 2023

Generelt

Året 2023 blev præget af genopbygning af samlingen i BYG 32, godt besøg i Gl. Hovedvagt og deltagelse i gode udadvendte aktiviteter. Der er fortsat et stort pres på kasernens fysiske kapaciteter, men regimentet gør en stor indsats for at afbøde de negative virkninger heraf på Telegrafhistorisk Samling / Militærhistorisk Samling Fredericia/Føringsstøtteregimentet (THS/FSR).

Formidling

THS/FSR formidling blev i 2023 baseret på udstillingen i Gl. Hovedvagt, som indeholder et lille aktivt museum, Vore besøgende, herunder mange udenlandske, er generelt flinke til at skrive i vores gæstebog. Medio 2023 var genopbygningen af kommunikationssamlingen i BYG 32 nået så langt, at dele af den kunne åbnes for publikum. Hertil kommer deltagelse i Åbent Hus ved FSR og Fødselsdagsparaden samt Åben Hede. Dette har samlet set givet et besøgstal på 13960.

Ansatte og frivillige ved Samlingen

Personellet er fordelt på Tekniksektionen, der tager sig af den signaltekniske side af Samlingen og Motorsektionen, der vedligeholder køretøjssamlingen. Langt de fleste var ansat som civile uden løn eller frivillige i Hjemmeværnet. Antallet af personel tilknyttet Samlingen lå med årets udgang på 61 personer, hvoraf der var 3 flexansatte, 1 praktikant i jobprøvning, en skoleelev i langtidspraktik og 56 frivillige med forskelligt aktivitetsniveau. 11 personer var tilknyttet det sociale projekt ”Kom Godt Videre”, hvoraf desværre to af de yngre medlemmer er afgået ved døde.  Mange af de frivillige er over 60 år.

Forvaltning

THS/FSR organisatoriske placering i Regimentets Ledelsessekretariat har resulteret i intensiveret støtte og vejledning til stor gavn for Samlingen. THS/FSR har nu fundet sin blivende plads i Regimentets organisation med den konsekvens, at arbejdssikkerhed, personelforvaltning, materielforvaltning og økonomistyring er i god gænge.

Aktiviteter.

Den kommunikationstekniske hovedsamling er fortsat under genopbygning i BYG 32. Det går støt fremad, hvilket har muliggjort en delvis åbning medio 2023. Genopbygningen er med udgangen af 2023 stort set tilendebragt, hvorfor Samlingen som helhed kan genåbnes officielt 31. januar 2024. Udstillingen i Gl. Hovedvagt har som hovedregel været åben hver onsdag i perioden april til oktober, samt når der har været særarrangementer for forskellige foreninger. Derudover har der været åbent ved hvert krydstogtanløb, som lå spredt ud over sæsonen.

På køretøjssiden har tyngden været lagt på M/10 panserjager, PMV-flåden samt RDOKÆ Dodge, som nu er synet.  PMV M/113 G4 er udlånt til privat firma til forsøg og udvikling. Samlet set har THS/FSR 27 køretøjer, som i takt med renovering og vedligeholdelse gennemgår færdselssikkerhedsmæssigt syn, LTS-eftersyn og EL-eftersyn.

Depotfaciliteterne i Brørup er i årets løb blev udnyttet meget intensivt.

Samarbejde.

THS/FSR har i årets løb haft stor glæde af et smidigt samarbejde i regi af Danske Hærhistoriske Museer, hvor vi har kunnet trække på reservedele og ekspertise. THS/FSR må i særlig grad takke Fredericia Cruise koordinator og Panserværkstedet i Nymindegab for forbilledlig støtte. THS/FSR har i dagligdagen haft stor glæde af meget venlig og imødekommende støtte fra Kasernens servicefunktioner, herunder UMAK, enhedernes 1 ECH og Garnisonsværkstedet, FDD udleverende depot, FES, sikkerhedsstrukturen, logistikstrukturen og HR-strukturen. Uden denne støtte ville THS/FSR høje ambitionsniveau ikke kunne realiseres. Desuden har samarbejdet med Fredericia Kommune været godt, hvor fortsat brug af Gl. Hovedvagt høj i grad er værdsat. Kommunens brug af THS/FSR til jobprøvning af praktikanter er nu nærmest rutinemæssig til gavn for såvel kommune som THS/FSR, men ikke mindst praktikanterne. Igen i år har THS fortsat sit gode samarbejde med DANISH AIRBASE FIRE AND RESCUE ORGANISATIONS (DAFARO), som er Flyvevåbnets eneste køretøjsbaserede museale organisation. Vi har haft stor glæde af samarbejde i forbindelse med FSR Åbent Hus og under Åben Hede, et samarbejde, der også rækker ind i bevarelse af den værnsfælles kulturarv. Ligeledes har THS støttet andre museer herunder Egholm Museum og Langelandsfortet med viden om særlige kommunikationsudstyr, samt har der været ydet bidrag til dagspressen.

Økonomi

THS/FSR har i hele perioden haft en sund og solid økonomi. Dette skyldes primært øget støtte fra Regimentet samt kommunal støtte samt flere generøse fondsdonationer.

Perspektiver for 2023.

Hovedopgaven for 2024 vil være konsolidering af hovedsamlingen BYG 32.

På køretøjssiden vil fortsat renovering af panserjager M/10, Mosegris,

PEJLE-Dodge, MAN 27 med tilhørende PMV-hænger have prioritet.

2024 vil blive præget af en række større begivenheder herunder Åbent Hus ved

Føringsstøtteregimentet, Regimentets jubilarstævne samt Regimentets Fødselsdagsparade. Hertil kommer deltagelse Åben Hede og Military Days ved Panzer EAST, Action 24, samt juleoptog på Amager.

Årsberetning for Telegrafhistorisk Samling/Militærhistorisk Samling Fredericias Venner 2019

Formidling

2019 blev et år, hvor opmærksomheden omkring Samlingen steg betydeligt. Den året før implementerede formidlingskoncept bar nu synlig frugt. Konceptens tre søjler, udstillingen i Gl. Hovedvagt, hovedsamlingen Ryes Kaserne samt de udadrettede aktiviteter med køretøjssamlingen gav i alt ca. 13.700 besøgende, hvilket er mere, end et almindeligt bymuseum kan mønstre.

Heraf tegner Gl. Hovedvagt sig for 3808 besøgende, hvor de 19 krydstogter bidrog signifikant til besøgstallet. Antallet af besøgende baserer sig nu på en elektronisk tæller i døren, hvorved det statiske grundlag er blevet meget bedre. Hovedsamlingen blev primært besøgt af grupper, hvor skole- og gymnasieklasse samt børnehaver udgjorde den største del af de 2228 besøgende, men også foreninger af alle mulige afskygninger kom ofte forbi. Endelig trak de udadvendte aktiviteter med køretøjerne i alt ca. 7700 til. Antallet er baseret på punkttælling og er derfor konservativt sat. Det reelle antal er derfor antagelig større. Grundet et uheld ved Gardehusarregimentets Veteranpanser Køretøjsforening i efteråret blev alle museale køretøjer i Forsvaret pålagt kørselsforbud, hvilket reelt standsede denne formidlingssøjle midlertidigt.

Ansatte og frivillige ved Samlingen

Antallet af personel tilknyttet Samlingen lå med årets udgang på 66 personer, hvoraf der var 2 flexansatte, 2 praktikanter og 62 frivillige med forskelligt aktivitetsniveau. 11 personer var tilknyttet projekt ”Kom Godt Videre”. Hovedparten af de frivillige var over 60 år. Personellet var fordelt på Tekniksektionen, der tager sig af den signaltekniske side af Samlingen og Motorsektionen, der vedligeholder køretøjssamlingen. Langt de fleste var ansat som civile uden løn eller frivillige i Hjemmeværnet.

Aktiviteter.

Hovedsamlingen har året igennem været åben hver mandag og onsdag samt én lørdag om måneden. Samlingen i Gl. Hovedvagt har været åben onsdag i hver anden uge i perioden april til oktober, samt når der har været krydstogtanløb inkl. Juleaftensdag. De udadvendte aktiviteter omfattede kortegekørsel gennem Fredericia i anledning af 4. maj, Åben Hede i Oksbøl samt deltagelse i udstillingen Danmarks Udsendte i Sundhedshuset. Hertil kommer PMV-kursus med den dertil knyttede Uddannelse i Kørsel under Særlige Kørselsforhold (UKUSK) over en weekend i Oksbøl. Yderligere leverede THS udsalgsstøtte til FSR Medaljemarch.

Arbejdet med kulturarven har været fokuseret på forbedring af udstillingerne i Gl. Hovedvagt og på Ryes Kaserne, som har udvidet formidlingsmulighederne betydeligt. På køretøjssiden har tyngden været lagt på Mosegrisen, som blev operativ igen efter 2 års reparationsarbejde, Panserjager M/10, som har gennemgået en omfattende renovering og er tæt på at kunne foretage sin første kørsel, PMV’erne, som har måttet gennemgå større reparationer, kabelhænger, tung, som nu er blevet gennemrenoveret samt Dodge Power Wagon, Pejle, hvor den tekniske indbygning næsten er færdig. Samlingen har fået tilgang af fint radiomateriel fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt Krigsmuseet.

Forvaltning

Tilgangen af en Administrationsbefalingsmand har bevirket en stærkt forbedret personelforvaltning. Økonomiforvaltningen er ligeledes blevet strømlinet med stærk intern styring og kontrol.

En intensiveret brug af Facebook og hjemmesiden for forbedret kommunikationen såvel udad til som internt i Samlingen.

Samarbejde.

THS har i årets løb haft stor glæde af et smidigt samarbejde i regi af Danske Hærhistoriske Museer, hvor vi har kunne trække på reservedele og ekspertise.

THS har i dagligdagen haft stor glæde af meget venlig og imødekommende støtte fra kasernens servicefunktioner, herunder UMAK, enhedernes 1.ECH og TRR VEDLDEL, FDD lokale depot, FES, ISS og sikkerhedsstrukturen og HR-strukturen. Uden denne støtte ville THS høje ambitionsniveau ikke kunne realiseres.

Endelig har samarbejdet med Fredericia Kommune været på det nærmeste eksemplarisk.

Økonomi

THS er kommet ud af året med en sund og solid økonomi. Dette skyldes primært generøse fondsdonationer fra Dronning Magrethes og Prins Henriks Fond samt Veluxfonden. Hertil kommer et antal mindre pengegaver givet af besøgende grupper. Besøg i de to samlinger er som hovedregel gratis.

Perspektiver for 2020.

Udstillingen i Gl. Hovedvagt vil i foråret blive lagt om til et nyt ”flow” i formidlingen. Åbningstiderne vil blive øget, så der i perioden april til oktober som hovedregel vil være åbent hver onsdag. Der vil fortsat være åbent under de mange krydstogtsanløb. I forbindelse med Store Bededags Aften vil der blive holdt ekstraordinært åbent, hvor der også etableres en supplerende særudstilling.

Hovedudstillingen på Ryes Kaserne står for en større tilpasning i forbindelse med udskiftning af Samlingens lagerreoler. I denne forbindelse vil der blive etableret et særligt afsnit for internationale missioner. Yderligere vil der blive opbygget et nyt bibliotek i tilknytning til Officersmessen i BYG 6.

I forbindelse med den forventede ophævelse af kørselsforbuddet vil der blive indført et strammere eftersynsregime og intensiveret færdselsikkerhedsmæssigt syn af køretøjerne, hvilket vil lægge et forøget pres på vedligeholdelseskapaciteten. Der vil af hensyn til reservedelsforbruget blive behov for at reducere kørsel med PMV i forhold til 2019.

De udadvendte aktiviteter forventes som i de foregående år at omfatte kortegekørsel i anledning af 4. maj og Åben Hede. Desuden forventes der etableret en kortvarig særudstilling i Fredericia By i forbindelse med Flagdagen 5. september. Endelig vil deltagelse i Regimentets parader og medaljemarch kunne forventes.

Året starter med et større studieprojekt i samarbejde med Fredericia Gymnasium. Der ligger heri evt. kimen til et mere struktureret samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i Fredericia.

Comments are closed.