Vedtægter

Vedtægter for Telegrafhistoriske Samling / Militærhistorisk Samling Fredericias Venner (THSV)

§ 1Navn og adresse
Stk. 1Navn: Telegrafhistoriske Samling / Militærhistorisk Samling Fredericias Venner forkortet THSV.
Stk. 2Adresse: Treldevej 110, 7000 Fredericia
 Telefon: 72826190
 E-mail: tgr-ktp-ths@mil.dk
Stk. 3CVR.NR: 37647381
  
§ 2Formål
Stk. 1THVS arbejder for at fremme Telegrafhistoriske Samling / Militærhistorisk Samling Fredericia (THS) virke og bevarelse af den danske kulturarv.
Stk. 2Dette sker ved at rejse økonomiske midler til brug for THS og forvalte disse.
  
§ 3Medlemmer
Stk.1Som medlemmer optages automatisk alle, der er opført på Føringsstøtteregimentets liste over personer registreret ved THS, samt andre, der ved ansøgning måtte ønske at støtte det under § 2 anførte formål.
Stk. 2Ansøgning om optagelse rettes til foreningens bestyrelse.
Stk. 3Anmeldelse om udmeldelse rettes til foreningens bestyrelse.
  
§ 4Organisation
Stk. 1THSV er organiseret i en bestyrelse og en generalforsamling
  
§ 5.Bestyrelse
Stk. 1.Bestyrelsen: Forvalter indkomne fonds- og sponsormidler til THSForvalter indkomne THS driftsindtægterForestår betaling af THS investeringer og driftsudgifter.
Stk. 2Bestyrelsen sammensættes af 4 medlemmer: En formand, der altid er den af Føringsstøtteregimentet udpegede leder af THS.En næstformand, som altid er lederen af THS køretøjssektionEn sekretær, som vælges for 2 år ad gangen på foreningens generalforsamling.En kasserer, som vælges for 2 år ad gangen på foreningens generalforsamling                                                                      
Stk. 3Bestyrelsen indkalder til generalforsamling en gang årligt.
Stk. 4På generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen, efter indstilling fra bestyrelsen, 2 suppleanter til bestyrelsen, bilagsrepræsentant samt en suppleant for denne. Ved utidig afgang af de af generalforsamlingen valgte medlemmer supplerer bestyrelsen sig selv ved de valgte suppleanter i forhold til disses valgte rangfølge.
Stk. 5Bestyrelsen fastsætter egen forretningsorden.
Stk. 6Bestyrelsen fremlægger en årlig beretning på THSV generalforsamling. Beretningen omfatter en redegørelse for bestyrelsens aktiviteter og de resultater, der er opnået i det forgangne år samt et regnskab.
Stk. 7Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal.
Stk. 8Dagsorden og referater fra bestyrelsens møder fordeles til bestyrelsen og bestyrelsens suppleanter
  
  § 6  Generalforsamling
Stk. 1.THVS afholder generalforsamling en gang årligt. Generalforsamlingen er THSV øverste myndighed.
Stk. 2.Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af februar måned.
Stk. 3.Generalforsamlingen varsles skriftligt via e-mail og indkaldes med 30 dages varsel.
Stk. 4.Generalforsamlingen: Godkender bestyrelsens beretning og regnskab samt vedtægtsændringerForetager valg til bestyrelse og bilagskontrollant i henhold til § 5 på baggrund af bestyrelsens indstilling. Foretager valg af suppleanter til bestyrelse og bilagskontrollant i henhold til § 5.
Stk. 5.THSV regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet udarbejdes af bestyrelsen og revideres af den af generalforsamlingen valgte bilagskontrollant.
Stk. 6.Generalforsamlingen gennemføres efter følgende dagsorden: Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning herunder plan for kommende år. Godkendelse af evt. vedtægtsændringer Valg af sekretær Valg af kasserer Valg af suppleanter for sekretær og kasserer Valg af bilagskontrollant Valg af suppleant for bilagskontrollant THSV regnskab. Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Fastsættelse af evt. kontingent. Eventuelt
Stk. 7.Afstemning sker ved håndsoprækning, men overgår til skriftlig afstemning, såfremt der fremsættes begæring herom. Sager afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 8.Referat fra generalforsamlingen skal være udsendt til foreningens medlemmer senest 30 dage efter generalforsamlingens afholdelse
  
§ 7Økonomi
Stk. 1Foreningen etablerer foreningskonti i en landsdækkende bank
Stk. 2Formand, næstformand og kasserer er tegningsberettigede, idet dog formand og næstformand underretter kasseren forud for alle transaktioner.
§ 8Foreningens ophør
Stk.1.Ophør af THSV besluttes på en generalforsamling,
Stk. 2.Ved THSV ophør overgår THSV aktiver og formue til Føringsstøtteregimentets Fond.

Nærværende vedtægter for THSV er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling 27. april 2016 og justeret ved ekstraordinær generalforsamlinger 18.maj 2016 og 27.februar 2019.

Erling Christensen                                        Ib Johannes Bager

Formand                                                           Næstformand

Comments are closed.