Generalforsamling

Årsberetning for Telegrafhistorisk Samling/Militærhistorisk Samling Fredericias Venner 2019

Formidling

2019 blev et år, hvor opmærksomheden omkring Samlingen steg betydeligt. Den året før implementerede formidlingskoncept bar nu synlig frugt. Konceptens tre søjler, udstillingen i Gl. Hovedvagt, hovedsamlingen Ryes Kaserne samt de udadrettede aktiviteter med køretøjssamlingen gav i alt ca. 13.700 besøgende, hvilket er mere, end et almindeligt bymuseum kan mønstre.

Heraf tegner Gl. Hovedvagt sig for 3808 besøgende, hvor de 19 krydstogter bidrog signifikant til besøgstallet. Antallet af besøgende baserer sig nu på en elektronisk tæller i døren, hvorved det statiske grundlag er blevet meget bedre. Hovedsamlingen blev primært besøgt af grupper, hvor skole- og gymnasieklasse samt børnehaver udgjorde den største del af de 2228 besøgende, men også foreninger af alle mulige afskygninger kom ofte forbi. Endelig trak de udadvendte aktiviteter med køretøjerne i alt ca. 7700 til. Antallet er baseret på punkttælling og er derfor konservativt sat. Det reelle antal er derfor antagelig større. Grundet et uheld ved Gardehusarregimentets Veteranpanser Køretøjsforening i efteråret blev alle museale køretøjer i Forsvaret pålagt kørselsforbud, hvilket reelt standsede denne formidlingssøjle midlertidigt.

Ansatte og frivillige ved Samlingen

Antallet af personel tilknyttet Samlingen lå med årets udgang på 66 personer, hvoraf der var 2 flexansatte, 2 praktikanter og 62 frivillige med forskelligt aktivitetsniveau. 11 personer var tilknyttet projekt ”Kom Godt Videre”. Hovedparten af de frivillige var over 60 år. Personellet var fordelt på Tekniksektionen, der tager sig af den signaltekniske side af Samlingen og Motorsektionen, der vedligeholder køretøjssamlingen. Langt de fleste var ansat som civile uden løn eller frivillige i Hjemmeværnet.

Aktiviteter.

Hovedsamlingen har året igennem været åben hver mandag og onsdag samt én lørdag om måneden. Samlingen i Gl. Hovedvagt har været åben onsdag i hver anden uge i perioden april til oktober, samt når der har været krydstogtanløb inkl. Juleaftensdag. De udadvendte aktiviteter omfattede kortegekørsel gennem Fredericia i anledning af 4. maj, Åben Hede i Oksbøl samt deltagelse i udstillingen Danmarks Udsendte i Sundhedshuset. Hertil kommer PMV-kursus med den dertil knyttede Uddannelse i Kørsel under Særlige Kørselsforhold (UKUSK) over en weekend i Oksbøl. Yderligere leverede THS udsalgsstøtte til FSR Medaljemarch.

Arbejdet med kulturarven har været fokuseret på forbedring af udstillingerne i Gl. Hovedvagt og på Ryes Kaserne, som har udvidet formidlingsmulighederne betydeligt. På køretøjssiden har tyngden været lagt på Mosegrisen, som blev operativ igen efter 2 års reparationsarbejde, Panserjager M/10, som har gennemgået en omfattende renovering og er tæt på at kunne foretage sin første kørsel, PMV’erne, som har måttet gennemgå større reparationer, kabelhænger, tung, som nu er blevet gennemrenoveret samt Dodge Power Wagon, Pejle, hvor den tekniske indbygning næsten er færdig. Samlingen har fået tilgang af fint radiomateriel fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt Krigsmuseet.

Forvaltning

Tilgangen af en Administrationsbefalingsmand har bevirket en stærkt forbedret personelforvaltning. Økonomiforvaltningen er ligeledes blevet strømlinet med stærk intern styring og kontrol.

En intensiveret brug af Facebook og hjemmesiden for forbedret kommunikationen såvel udad til som internt i Samlingen.

Samarbejde.

THS har i årets løb haft stor glæde af et smidigt samarbejde i regi af Danske Hærhistoriske Museer, hvor vi har kunne trække på reservedele og ekspertise.

THS har i dagligdagen haft stor glæde af meget venlig og imødekommende støtte fra kasernens servicefunktioner, herunder UMAK, enhedernes 1.ECH og TRR VEDLDEL, FDD lokale depot, FES, ISS og sikkerhedsstrukturen og HR-strukturen. Uden denne støtte ville THS høje ambitionsniveau ikke kunne realiseres.

Endelig har samarbejdet med Fredericia Kommune været på det nærmeste eksemplarisk.

Økonomi

THS er kommet ud af året med en sund og solid økonomi. Dette skyldes primært generøse fondsdonationer fra Dronning Magrethes og Prins Henriks Fond samt Veluxfonden. Hertil kommer et antal mindre pengegaver givet af besøgende grupper. Besøg i de to samlinger er som hovedregel gratis.

Perspektiver for 2020.

Udstillingen i Gl. Hovedvagt vil i foråret blive lagt om til et nyt ”flow” i formidlingen. Åbningstiderne vil blive øget, så der i perioden april til oktober som hovedregel vil være åbent hver onsdag. Der vil fortsat være åbent under de mange krydstogtsanløb. I forbindelse med Store Bededags Aften vil der blive holdt ekstraordinært åbent, hvor der også etableres en supplerende særudstilling.

Hovedudstillingen på Ryes Kaserne står for en større tilpasning i forbindelse med udskiftning af Samlingens lagerreoler. I denne forbindelse vil der blive etableret et særligt afsnit for internationale missioner. Yderligere vil der blive opbygget et nyt bibliotek i tilknytning til Officersmessen i BYG 6.

I forbindelse med den forventede ophævelse af kørselsforbuddet vil der blive indført et strammere eftersynsregime og intensiveret færdselsikkerhedsmæssigt syn af køretøjerne, hvilket vil lægge et forøget pres på vedligeholdelseskapaciteten. Der vil af hensyn til reservedelsforbruget blive behov for at reducere kørsel med PMV i forhold til 2019.

De udadvendte aktiviteter forventes som i de foregående år at omfatte kortegekørsel i anledning af 4. maj og Åben Hede. Desuden forventes der etableret en kortvarig særudstilling i Fredericia By i forbindelse med Flagdagen 5. september. Endelig vil deltagelse i Regimentets parader og medaljemarch kunne forventes.

Året starter med et større studieprojekt i samarbejde med Fredericia Gymnasium. Der ligger heri evt. kimen til et mere struktureret samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i Fredericia.

Comments are closed.